Pravidlá súťaže KOVSMOL POBYT


Názov súťaže:
KOVSMOL POBYT
(ďalej len „Súťaž“)

Organizátor súťaže:
Kovsmol združenie Július Smolko
Družstevná 34
080 06 Prešov
IČO: 22906754
DIČ: 1020738213
Konktakt: +421908970763
Email: saris@kovsmol.sk
(ďalej len „Organizátor“)

Organizátor prehlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook alebo spoločnosťou Instagram a nemá s nimi žiaden právny vzťah. Súťaž vyhlasuje organizátor vo vlastnej réžii na vlastné náklady spoločnosti v súlade so zákonmi Slovenskej republiky. Orgán kontroly vnútorného trhu, ktorému činnosť spoločnosti ako poskytovateľa služieb podlieha: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 (viac informácií a ďalšie kontakty na internetovej stránke www.soi.sk).


Účasť v súťaži podlieha nasledujúcim podmienkam:

1. Účastník súťaže: účastníkom súťaže (ďalej len „súťažiaci“) sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá dosiahla vek 18 rokov a má doručovaciu adresu v Slovenskej republike. Zo súťaže sú vylúčení ľudia mladší ako 18 rokov (organizátor môže v prípade pochybností, vyzvať súťažiaceho na predloženie dokladu totožnosti). Súťažiaci potvrdí svoj súhlas s týmito podmienkami zapojením sa do súťaže. Zo žrebovania o výhru sú vylúčení zamestnanci, usporiadateľa súťaže a ich príbuzní. Ak súťažiaci nesplní alebo poruší podmienky uvedené v týchto podmienkach súťaže, stráca nárok na účasť v súťaži a na výhru, ktorá prepadá v prospech usporiadateľa. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyžrebovať náhradného výhercu, toto právo však nemusí využiť. Zapojením sa do súťaže súťažiaci prehlasuje, že spoločnosti Facebook a Instagram voči nemu nemajú žiadne záväzky. Zodpovednosť za splnenie podmienok účasti v súťaži nesie súťažiaci.

2. Priebeh súťaže: súťažiaci vstupuje do súťaže troma krokmi: 1. Nákupom nad 30 eur v predajni Kovsmol združenie na adrese Andreja Sládkoviča 5, Veľký Šariš. 2. napísaním svojho mena a tel. čísla na zadnú stranu pokladničného dokladu 3. Vhodením pokladničného bločku do nádoby v predajni. Pre zaradenie do žrebovania musí súťažiaci splniť vyššie uvedené podmienky. Vylúčenie zo súťaže V prípade, že súťažiaci poruší podmienky účasti organizátor si vyhradzuje právo na jeho vylúčenie zo súťaže.

3. Trvanie súťaže: súťaž trvá v čase od prvého dňa v mesiaci až do posledného piatka v mesiaci. Bločky, ktoré budú pridané po tomto termíne, budú zaradené do žrebovania až v ďalšom mesiaci.

4. Žrebovanie súťaže: žrebovanie výhercov sa uskutoční vždy posledný piatok v mesiaci na adrese Andreja Sládkoviča 5, Veľký Šariš (zo všetkých súťažiacich, ktorí sa zapojili v termíne od prvého dňa daného mesiaca v súlade so všetkými pravidlami súťaže). Žrebovanie prebehne náhodným losovaním, pričom firma Kovsmol združenie nie je povinná zverejniť záznam zo žrebovania.

5. Výhra: usporiadateľ v zmysle týchto podmienok súťaže odovzdá v súťaži nasledovné výhry: voucher na 2 dňový pobyt vo vybranom hoteli alebo penzióne. Výhru doručíme osobne na náklady organizátora, po dohode s víťazom súťaže. Výhercovia budú informovaní v deň žrebovania a to formou príspevku na sociálnej sieti. Ak sa výherca neprihlási organizátorovi v súkromnej správe alebo na e-mail: saris@kovsmol.sk či telefonicky na 0908 970 763 a neposkytne svoje kontaktné údaje do 5 kalendárnych dní odo dňa oznámenia informácie o výhre, zanikne jeho nárok na výhru a výhra zostáva v prospech usporiadateľa a ten si vyhradzuje právo vyžrebovať náhradného výhercu, toto právo však nemusí využiť. Nie je možné sa odvolať voči výsledkom súťaže. Na výhru nie je právny nárok. Súťaž ani jej výsledok nie je možné vymáhať súdnou cestou. Všetky výhry budú určené podľa vlastného výberu usporiadateľa a môžu sa čiastočne líšiť od výhier uvedených počas komunikácie súťaže. Usporiadateľ nehradí súťažiacim žiadne náklady, ani neplní žiadne odvodové povinnosti, ktoré im prípadne vzniknú z dôvodu ich účasti v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži. Výhry do výšky 350 EUR nepodliehajú dani z príjmov podľa príslušných predpisov právneho poriadku SR. Výherca nemôže právo na výhru previesť na tretiu osobu. Usporiadateľ má právo výhru výhercovi súťaže neodovzdať v prípade, ak výherca súťaže nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení týchto podmienok súťaže.

6. Zmeny v súťaži: organizátor súťaže si vymedzuje právo súťaž kedykoľvek pozmeniť alebo zrušiť, bez udania dôvodu. Ak je prerušenie alebo ukončenie súťaže spôsobené správaním sa účastníka súťaže je usporiadateľ oprávnený žiadať od tohto účastníka súťaže náhradu vzniknutej škody.

7. Ostatné: tieto podmienky účasti a celý právny vzťah medzi súťažiacimi a spoločnosťou Kovsmol združenie, podliehajú výlučne právu Slovenskej republiky. Ak by boli jednotlivé ustanovenia podmienok účasti na súťaži neplatné alebo sa stali neplatnými, ostáva platnosť ostatných podmienok účasti nedotknutá. Úplné znenie podmienok účasti na súťaži je dostupné po celý čas trvania súťaže na webovej stránke www.sutaz.kovsmolpotraviny.sk

8. Ochrana osobných údajov: v súlade s príslušným Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj ako „nariadenie“) udeľuje súťažiaci organizátorovi súhlas na spracovanie osobných údajov poskytnutých v rámci súťaže (v rozsahu meno, priezvisko, kontaktná adresa, kontaktné telefónne číslo, e-mail“) a to až do uplynutia stanovenej doby uchovávania, alebo do písomného odvolania tohto súhlasu zaslaného usporiadateľovi poštou doporučene na adresu sídla. Súťažiaci, ktorý poskytol osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé a je oprávnený ich usporiadateľovi poskytnúť na spracúvanie v súlade s nariadením. Súťažiaci, ktorý poskytol usporiadateľovi osobné údaje má právo na prístup k osobným údajom, t. j. právo požadovať bezplatné poskytnutie informácií o osobných údajoch, ktoré o ňom usporiadateľ spracúva a ďalšie práva podľa nariadenia, ak napríklad zistí, že usporiadateľ porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z vyššie uvedeného nariadenia a má právo požadovať opravu nesprávnych osobných údajov, ako aj právo na výmaz osobných údajov a na obmedzenie spracúvania osobných údajov usporiadateľom, ktorý bude postupovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Všetky osobné informácie budú využívané iba pre účely vyžrebovania výhercu a nebudú poskytované ďalším stranám alebo ich zálohovaniu.

Vo vyššie uvedených prípadoch alebo v prípade otázok, alebo sťažností sa môžete písomne, alebo prostredníctvom e-mailu obrátiť na zodpovednú osobu pre oblasť ochrany osobných údajov. Ak máte podozrenie, že spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré sa Vás týka je v rozpore s nariadením alebo došlo k porušeniu Vašich práv pri spracovaní osobných údajov, môžete Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Zodpovednú osobu pre oblasť ochrany osobných údajov môžete kontaktovať elektronicky na e-mailovej adrese saris@kovsmol.sk alebo písomne na adrese: Kovsmol združenie, Družstevná 34, 08 006 Prešov


V Prešove, dňa 28.9.2021
Igor Smolko - konateľ